Restaurant de Karpendonkse Hoeve B.V.

Restaurant de Karpendonkse Hoeve B.V., gevestigd aan Tongelresestraat 404, 5642 ND Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.karpendonksehoeve.nl Tongelresestraat 401
5642 ND Eindhoven +31402813663

Ingrid van Eeghem is de Functionaris Gegevensbescherming van Restaurant de Karpendonkse Hoeve B.V. Zij is te bereiken via info@karpendonksehoeve.nl.

Restaurant de Karpendonkse Hoeve B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Restaurant de Karpendonkse Hoeve B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: NAW en BSN nummer

Restaurant de Karpendonkse Hoeve B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: reserveringen voor intern gebruik.

Restaurant de Karpendonkse Hoeve B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Restaurant de Karpendonkse Hoeve B.V. bewaart uw gegevens 4 weken. Met uw toestemming bewaren wij deze gegevens langer.

Restaurant de Karpendonkse Hoeve B.V. deelt geen gegevens met externe partijen en derden.

Restaurant de Karpendonkse Hoeve B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Restaurant de Karpendonkse Hoeve B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@karpendonksehoeve.nl.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Restaurant de Karpendonkse Hoeve B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Restaurant de Karpendonkse Hoeve B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@karpendonksehoeve.nl
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– burgerservicenummer (BSN)
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Restaurant de Karpendonkse Hoeve B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Restaurant de Karpendonkse Hoeve B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens Bewaartermijn: 4 weken. Reden: reclamering en aanmaningen
Adres Bewaartermijn: 4 weken Reden: reclamering en aanmaningen
E-mailadres Bewaartermijn: 4 weken. Reden: reclamering en aanmaningen
Bankrekeningnummer Bewaartermijn: 4 weken. Reden: reclamering en aanmaningen
Burgerservicenummer (BSN) Bewaartermijn: contractduur. Reden: verplichting naar belastingdienst
Het afhandelen van uw betaling Bewaartermijn: 4 weken. Reden: reclamering en aanmaningen

Restaurant de Karpendonkse Hoeve B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Restaurant de Karpendonkse Hoeve B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.